Częstochowski Puchar Karpiowy

Sponsorzy

Partnerzy


Statut PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Kasjaniuk   
sobota, 19 lutego 2011 14:07

Częstochowa, dnia 19 styczeń 2011 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu

Założyciele CARP QUEST CLUB CZĘSTOCHOWA z siedzibą w Częstochowie na posiedzeniu odbytym w dniu  19 stycznia 2011 r. w Częstochowie w sprawie uchwalenia Statutu CARP QUEST CLUB CZĘSTOCHOWA

W składzie:

1. Michał Janik

2. Marcin Kasjaniuk

3. Jarosław Drosik

4. Łukasz Czyż

5. Stefan Pająk

6. Rafał Przerada

7. Bartłomiej Wróbel

8. Daniel Kurdybelski

9. Ireneusz Mazoń

10. Piotr Pelikan

11. Jakub Matyś

12. Michał Raczyński

13. Paweł Biniek

14. Krzysztof Kotala

15. Grzegorz Włodarek

postanawia podjąć uchwałę o przyjęciu Statutu CARP QUEST CLUB CZĘSTOCHOWA o następującej treści:

Statut

CARP QUEST CLUB CZĘSTOCHOWA

z siedzibą w Częstochowie

Rozdział I

Nazwa, charakter prawny, siedziba, teren działania

§ 1

 1. CARP QUEST CLUB CZĘSTOCHOWA, w skrócie CQC Częstochowa, zwana w dalszym ciągu statutu „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa karpiowego oraz sportu wędkarskiego w Polsce.

2.  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Częstochowa

§ 2

 1. Podstawą prawną działania Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. z późniejszymi zmianami).
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji wędkarskich.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.
 8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 3

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. organizowanie i promowanie wędkarstwa karpiowego w zgodzie z zasadą złów i wypuść, rekreacji oraz sportu wędkarskiego,
 2. użytkowanie i ochrona wód,
 3. działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej
 4. monitorowanie stanu czystości wód

§ 4

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. Reprezentowanie idei wędkarstwa karpiowego przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami wędkarskimi w kraju i za granicą, a także współpracę z nimi
 2. Popularyzowanie wędkarstwa karpiowego i działalności Stowarzyszenia wśród dzieci i młodzieży.
 3. Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych.
 4. Prowadzenie i popieranie działalności sportowej oraz ochrony środowiska naturalnego.
 5. Upowszechnianie wędkarstwa karpiowego, sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów karpiowych oraz organizowanie rekreacji dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
 6. Tworzenie i organizacja łowisk karpiowych dla członków Stowarzyszenia na wodach będących we władaniu Stowarzyszenia, oraz prowadzenie w nich racjonalnej gospodarki wędkarsko - rybackiej.
 7. Ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami oraz tworzenie Straży Rybackiej na zasadach określonych w ustawie oraz pełna współpraca z jednostkami PSR i Policji oraz z innymi organami do tego powołanymi.
 8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Propagowanie sportowej rywalizacji wśród wędkarzy oraz członków Stowarzyszenia , przez organizowanie zawodów karpiowych.

10.  Podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów Stowarzyszenia.

11.  Stowarzyszenie może ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego.

§ 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III


Organy oraz zasady organizacyjne Stowarzyszenia

§ 6

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 7

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebranie Członków.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko z grona członków stowarzyszenia.

§ 8

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)     z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b)     z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

§ 9

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
  Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Obradami Walnego Zebranie kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
 6. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej jednej drugiej uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania - o ile nie postanowią one inaczej. Głosowanie jest jawne.
 7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres 3 lat spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§ 10

Walne Zebranie

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a)    wybór składu osobowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

b)   uchwalanie zmian statutu

c)     uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia

d)     określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

e)     uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia

f)       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

g)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej

h)     ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

i)        podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

j)        zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

k)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

l)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

m)   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku ,oraz powołania likwidatorów.

n)     podejmowanie uchwał zgodnie ze Statutem i przepisami prawa, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

 • o)     podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 11

Zarząd

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z czterech do dziewięciu osób (w tym prezesa, skarbnika oraz dwóch wiceprezesów) wybieranych przez Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:

a)     realizacja celów Stowarzyszenia;

b)     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

c)     sporządzanie planów pracy i budżetu;

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

f)       zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

g)     przyjmowanie i skreślanie członków.

h)     podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nieprzekraczających kwoty1000 zł

 1. Do  składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 12

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrolowanie działalności Zarządu;

b)     składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania Członków;

c)     prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;

d)     składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

e)     składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków.

f)       prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków

g)     zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem

h)     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

i)        W przypadkach określonych w pkt. c), f) i g) Walne Zebrania Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział IV


Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych;
  b) wspierających;
  c) honorowych
  d) kandydatów na członka stowarzyszenia
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna która ukończyła 18 rok życia, która:
  a) złoży deklarację członkowską na piśmie;
  b) zaakceptuje Statut, Kodeks Etyczny CQCC oraz uchwały podjęte na ich podstawie.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela
 6. Kandydatem na członka stowarzyszenia może zostać osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, za pisemną zgodą jego opiekunów prawnych. Kandydat może uczestniczyć w zebraniach stowarzyszenia bez prawa głosu. Kandydat jest zwolniony ze składek. Kandydat może korzystać z akwenów stowarzyszenia na tych samych zasadach co członek zwyczajny, lecz zawsze pod opieką członka stowarzyszenia
 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b)     korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c)     udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d)     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)     brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

b)     przestrzegać Statutu ,Kodeksu Etyki CQCC oraz uchwał podjętych na ich podstawie;

c)     regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w uregulowaniach statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu, Kodeksu Etycznego CQCC oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 3. Kandydat na członka stowarzyszenia ma obowiązek:

a)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

b)    przestrzegać Statutu, Kodeksu Etyki CQCC oraz uchwał podjętych na ich podstawie


§ 14

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)     pisemnej rezygnacji przedłożonej Zarządowi;

b)     wykluczenia przez Zarząd

-        z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

-        z powodu biernej postawy w pracach Stowarzyszenia;

-        z powodu nie zapłacenia składek do dnia 15 marca każdego roku ;

-        na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, po jego rozpatrzeniu przez Zarząd

c)     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego ;

d)     śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała walnego Zebrania członków jest ostateczna

Rozdział V


Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 15

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)     ze składek członkowskich;

b)     darowizn, spadków, zapisów;

c)     dotacji i ofiarności publicznej;

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu trzech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie

§ 16

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością ¾ głosów, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 lit. h).
 2. Zarząd informuje swoich członków drogą elektroniczną lub listownie o budżecie na dany rok do trzydziestu dni po jego uchwaleniu na Walnym Zebraniu.
 3. Zarząd prowadzi jawną politykę wydatków przed wszystkimi członkami stowarzyszenia z określeniem celów pożytkowania składek członków.
 4. Zarząd zobowiązany jest do informowania swoich członków drogą e-mail lub za pośrednictwem Poczty Polskiej o rocznym raporcie finansowym.
 5. Do jawnej informacji Zarząd podaje na swojej stronie internetowej wysokość uchwalonego budżetu.
 6. W celu poinformowania członków Stowarzyszenia, raz na kwartał Zarząd publikuje na swojej stronie internetowej raport dotyczący wpływów i wydatków.

Rozdział VI


Postanowienia końcowe.

§17

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwie trzecie członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

2a)  W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybiera co         najmniej  dwóch likwidatorów  spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Na tym statut Carp Quest Club Częstochowa zakończono.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 osób stanowiących 100 % uczestniczących w zebraniu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.


Poprawiony: sobota, 19 lutego 2011 19:00